សេចក្តីជូនដំណឹង

News

Inform you to give good news

8% OFF on Hotel Booking with Agoda.com using PPCBank Cards

02.Aug.2019 02:35

[Khmer Text Below]

 

Get up to 8% off on Agoda!

Get a cool 8% off on selected hotel in Cambodia and Thailand as well as 7% for worldwide by using PPCBank Visa Card through this www.agoda.com/ppcbank.

Hurry up; this promotion is valid by the end December 31, 2019.

 

Booking by: December 31, 2019

Staying by:  January 31, 2020

 

Steps to book and get discount:

 

 • Go to www.agoda.com/ppcbank
 • Select favorite hotel and staying period
 • Using PPCBank Visa Card
 • Confirm the payment

 

Grab a chance for this great offer from Agoda. More info, please call 023 909 909

Terms and Condition

 

 • The promo is applicable for all PPCBank Visa cardholders
 • Booking must be made through dedicated webpage www.agoda.com/ppcbank ​and paid with PPCBank Visa card only
 • The promo discount is valid for accommodation room charges only (excluding local taxes and others services/charge)
 • The promo is non-transferable, cannot be exchanged for cash, and cannot be used in conjunction with any other discount.
 • PPCBank and/or Agoda can change the terms and conditions, or cancel at any point in time without prior notice.

 

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 8% ​ជាមួយ Agoda!

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 8% រាល់ការកក់សណ្ឋាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ ព្រមទាំង​ 7% សម្រាប់ការកក់សណ្ឋាគារជុំវិញពិភពលោក ដោយប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណវីសា PPCBank តាមរយៈ ​​ www.agoda.com/ppcbank ។​

ប្រញាប់ឡើង! ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019។

 

កក់បន្ទប់រហូតដល់ថ្ងៃទី​ 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្នាក់នៅរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែ មករា ឆ្នាំ2020

 

ជំហានដើម្បីកក់បន្ទប់ និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៖

 • ចូលទៅ  www.agoda.com/ppcbank
 • ជ្រើសរើសសណ្ឋាគារដែលពេញចិត្ត និងរយៈពេលស្នាក់នៅ
 • ទូទាត់ជាមួយ វីសាកាតរបស់លោកអ្នក
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងទូទាត់ថ្លៃកក់។

ចាប់យកឳកាសពីការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យពី​ Agoda។​ សំរាប់ព័ត៌មានលម្អិត 023​ ​909 ​909។

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ប្រូម៉ូសិននេះ សម្រាប់អតិថិជនទាងអស់ដែលមានកាតវីសារបស់ធនាគារ PPCBank
 • ការកក់សណ្ឋាគារត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈវេបសាយ www.agoda.com/ppcbank និងទូទាត់ដោយ PPCBank វីសាកាតតែប៉ុណ្ណោះ
 • ប្រូម៉ូសិននេះ បញ្ចុះតម្លៃលើតែថ្លៃបន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនរូមបញ្ចូល ថ្លៃពន្ធ ឬសេវាផ្សេងៗឡើយ)
 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចធ្វើការផ្ទេរ ប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀតឡើយ
 • ធនាគារ​ PPCBank ឬ Agoda អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌណាមួយ ឬ បញ្ឈប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយ​មិនមាន​ការផ្តល់​ ដំណឹងជាមុនឡើយ។
Previous
PPCBank’s New ATM at BBK Area! - ATM ថ្មីរបស់ធនាគារ PPCBank បានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅ បឹងកេងកេង!!!
Next
PPCBank’s New ATM at Siem Reap! - ATM ថ្មីរបស់ធនាគារ PPCBank បានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅ ខេត្តសៀមរាប!