loader image

Language:

Language:

Language:

តម្លៃ និង កម្រៃ សេវា
ការដកប្រាក់​នៅ​តាមទូរATM​​ ​ប័ណ្ណឥនពន្ធវីសា   ​ប័ណ្ណឥណទានវីសាClassic ប័ណ្ណឥណទានវីសាGold 
​ទូរATM ​PPCBank ឥតគិតថ្លៃ ២% នៃទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ (អតិបរមា $5)
ទូរATMធនាគារ​ក្នុង​ស្រុក​ 4ដុល្លារក្នុង​ការ​ដកប្រាក់1ដង
ទូរATMធនាគារ​ក្រៅ​ប្រទេស​ ២% នៃទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ (អតិបរមា $5)

 

1. បញ្ញើ​សន្សំ (​ប្រាក់​បញ្ញើ​ដំបូង​អប្បបរមា 5​ដុល្លារ​)
អត្រា​ការប្រាក់​
​ប្រាក់​ដុល្លារ​ ​ប្រាក់រៀល​
0.80% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 1.25% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
2. បញ្ញើ​សន្សំ​មាន​កាលកំណត់​ ជាមួយ​អត្រាការប្រាក់នៅ​ចុងគ្រា
​រយៈពេល​
អត្រាការប្រាក់​
ដុល្លារអាមេរិក  រៀល 
3 ខែ​ 2.50% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 3.25% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
6 ខែ​ 3.50% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 4.25% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
12 ខែ​ 5.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 5.50% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
18 ខែ​ 5.10% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 5.75% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
24 ខែ 5.25% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 6.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
36 ខែ​ 5.75% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ – 
48 ខែ 6.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
60 ខែ​ 6.20% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
3. បញ្ញើ​សន្សំ​មាន​កាលកំណត់​ទទួល​ការប្រាក់​ប្រចាំខែ​
​រយៈពេល​ ​ប្រាក់​ដុល្លារ​
ដុល្លារ រៀល
3 ខែ​ 2.20% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 3.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
6 ខែ​ 3.30% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 4.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
12 ខែ​ 4.75% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 5.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
18 ខែ​ 4.85% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 5.30% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
24 ខែ​ 5.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ 5.60% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
36 ខែ​ 5.25% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
48 ខែ​ 5.50% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
60 ខែ​ 5.70% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

 

4. បញ្ញើសន្សំថេរ
ក. បញ្ញើសន្សំថេរ (តម្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់​ចាប៉ពី 10ដុល្លារ)
​រយៈពេល​ ​អត្រាការប្រាក់(​ដុល្លារ)​
6 ខែ​ 3.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
12 ខែ​ 4.50% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
24 ខែ​ 5.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
36 ខែ​ 5.50% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
ខ. បញ្ញើសន្សំថេរ (តម្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 500ដុលារ)
​រយៈពេល​ អត្រាការ​ប្រាក់(​ដុល្លារ)​
6 ខែ​ 3.50% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
12 ខែ​ 5.00% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
24 ខែ​ 5.25% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
36 ខែ​ 5.75% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​
1. ឥណទាននៃក្តីសុបិន្ត​

ទំហំកម្ចី​រហូតដល់ 80% នៃទ្រព្យបញ្ចាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (អាចចរចាបាន)

 

​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​ ​ពី​ 500,000 ដុល្លារ​  រហូត​ដល់​ 1,000,000​ ដុល្លារ
​អត្រា​ការប្រាក់​ អាត្រាការ​ប្រាក់​សម​រម្យ​
ថ្លៃ​សេវា​ 1.5% នៃ​ចំនួន​ឥណទាន​
រយៈពេល​ខ្លី​ រហូត​ដល់​9​ឆ្នាំ​ (96 ខែ)
​​របៀប​សង​ប្រាក់ បង់​តាម​ដំណាក់កាល​/​បង់​រំលស់​/​រយៈពេល​អនុគ្រោះ​/​បង់​ជា​ចំណែក
ទ្រព្យ​បញ្ចាំ​ ដី និង​អាគារ​
2. ឥណទាន​ខ្នាត​ធំ​
​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​ ​ចាប់​ ពី 500,000 ដុល្លារ ឡើងទៅ
​អត្រា​ការប្រាក់​ ​ចាប់ ពី 0.62% ក្នុង មួយខែ​
ថ្លៃ​សេវា​ 1% នៃ​ចំនួន​ឥណទាន
រយៈពេល​ខ្លី​ ​រហូតដល់ 72 ខែ​
​របៀប​សង​ប្រាក់ បង់តាមដំណាក់កាល/បង់រំលស់/រយៈពេលអនុគ្រោះ/បង់ជាចំណែក
​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ​ ដី និង​អាគារ​
3. ​ឥណទាន​ខ្នាត​មធ្យម​
​ទឹកប្រាក់​កម្ចី ពី 50,000 ដុល្លារ ដល់​500,000 ដុល្លារ​
​អត្រា​ការប្រាក់​ ​ចាប់ពី 0.66% ក្នុងមួយខែ​
​ថ្លៃ​សេវា​ 1% នៃ​ចំនួន​ឥណទាន
រយៈពេល​ខ្លី​ ​រហូតដល់ 72 ខែ
​របៀប​សង​ប្រាក់​ ​បង់​តាម​ដំណាក់កាល​/​បង់​រំលស់​/​រយៈពេល​អនុគ្រោះ​/​បង់​ជា​ចំណែក​​​
​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ ​ដី និង​អាគារ​
4. ឥណទាន​ខ្នាតតូច​
​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​ ​ពី 10,000 ដុល្លារ ដល់​50,000 ដុល្លារ​
អត្រា​ការប្រាក់​ ​ពី 0.91% ក្នុងមួយខែ
ថ្លៃ​សេវា​ 1% នៃ​ចំនួន​ឥណទាន​
​រយៈពេល​ខ្ចី​ ​រហូតដល់ 72 ខែ
​របៀប​សង​ប្រាក់ បង់​តាម​ដំណាក់កាល​/​បង់​រំលស់​/​រយៈពេល​អនុគ្រោះ​/​បង់​ជា​ចំណែក​​​
​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ​ ​ដី និង​អាគារ​
​5. ឥណទាន​គេហដ្ឋាន
​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​ ​ចាប់​ពី​ 2,000ដុល្លារឡើង​ទៅ​ ​
​ទឹកប្រាក់​ដែល​អាច​ខ្ចី​  ​រហូតដល់​80% នៃ​តម្លៃ​គេហដ្ឋាន​
​ប្រាក់​បញ្ញើ​ 20%នៃតម្លៃគេហដ្ឋាន
​អត្រា​ការប្រាក់​ ចាប់​ពី​7.90%ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​​​
​ថ្លៃ​សេវា​ 1% នៃ​ចំនួន​ឥណទាន​
​រយៈពេល​ខ្ចី​ ​រហូតដល់ 20 ឆ្នាំ​
​របៀប​សង​ប្រាក់​ ​បង់​រំលស់​/ បង់​តាម​ដំណាក់កាល​
​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ​ ​ដី និង​អាគារ​
6. ​ឥណទាន​រថយន្ដ
ចំនួន​ឥណទាន​ ​រហូតដល់ 30,000 ដុល្លារ​
​ទឹកប្រាក់​ដែល​អាច​ខ្ចី​ ​រហូតដល់​70% នៃ​តម្លៃ​រថយន្ត​
​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ​3០%​នៃ​តម្លៃ​គេហដ្ឋាន​
អត្រា​ការប្រាក់​ ចាប់​ពី​ 8.50% ក្នុ​ងមួយ​ឆ្នាំ​
​ថ្លៃ​សេវា​ 1% នៃ​ចំនួន​ឥណទាន
រយៈពេល​ខ្ចី​ ​រហូតដល់ 6 ឆ្នាំ
​របៀប​សង​ប្រាក់​ ​បង់​រំលស់​/ បង់​តាម​ដំណាក់កាល​
​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ​ ប័ណ្ណ​សម្គាល់​រថយន្ត/ដី និង​អាគារ​

1. សេវាកម្ម​ smartBiz

ឆ្នាំទី1 ឥតគិតថ្លៃ
ឆ្នាំពី2 10ដុល្លារ​ ក្នុង​1ខែ ប្រសិន​បើ សមតុល្យទឹក​ប្រាក់​ក្នុង​​​គណនីសន្សំ និង គណនី​ចរន្តរ ​នៃ​ខែ​កន្លង​ទៅ​មាន​ទំហំជាមធ្បម​ ≤ 10,000 ដុល្លារ​
ឥតគិត​ថ្លៃ ប្រសិន​បើ សមតុល្យទឹក​ប្រាក់​ក្នុង​​​គណនីសន្សំ និង គណនី​ចរន្តរ ​នៃ​ខែ​កន្លង​ទៅ​មាន​ទំហំជាមធ្បម​ ≤ 10,000 ដុល្លារ​
កាលបរិច្ឋេត​នៃ​កម្រៃ​សេវា​ ​កម្រៃ​សេវា​ នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​​​ទី​១០​នៃ​ម៉ោង​​ប្រចាំខែ​​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ខែ​ដំបូង​
កម្រិត​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់ និង​កម្រៃ​សេវា 
ប្រភេទ​​ផ្ទេរ​ប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ  ប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ដង​  កម្រៃ​ 
កម្រិត​ស្តង់​ដា​ 50,000 ដុល្លារ​ 10,000​ ដុល្លារ​ ឥតគិត​ថ្លៃ​
ឆ្លង​ធនាគារ​ អាស្រ័យ​ល័លើ​កម្រិត​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​​ប្រាក់​​ អាស្រ័យ​ល័លើ​កម្រិត​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​​ប្រាក់​​ 2 ដុល្លារ​ ឫ 10% នៃ​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​
ក្រៅ​ប្រទេស​ អាស្រ័យ​ល័លើ​កម្រិត​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​​ប្រាក់ អាស្រ័យ​ល័លើ​កម្រិត​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​​ប្រាក់​​ អនុឡោម​តាម​កម្រៃ​សេវាផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
សេវា​ទូទាត់​រហ័ស​ 200,000,000 រៀល  40,000,000 រៀល អនុឡោម​តាមកម្រៃ​សេវាទូទាត់​រហ័ស

2. សេវាកម្ម​គណនី និម្មិត

កម្រៃ​សេវា​  Remarks 
ថ្លៃសេវានៃការ​ដាក់​​ចេញ 0.05 ដុល្លារ​ក្នុង​1គណនី ឥតគិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ការ​ដាក់​​ចេញដំបូង​
ការ​ទទួល​ការ​ផ្ទេរចូល និង​ ការដាក់​ប្រាក់​ចូល 0.01 ដុល្លារ​ រាល់​១​ប្រតិបត្តិការ​ – ឥតគិត​ថ្លៃ​សម្រាប់ឆ្នាំ​ដំបូង​
– កម្រៃ​សេវា​ នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​​​ទី​១០​នៃ​ម៉ោង​​ប្រចាំខែ​
អតិបរមា 30ដល្លារ​ក្នុង​១ខែ​ (ធ្វើឡើង​ នៅពេល​កម្រៃសេវា​សរុប​តិច​ជាង​30ដុល្លារ​)

3. សេវាផ្ញើ​សារ​ជូន​ដំណឹង 

ពីរ​ប្រភេទ​នៃ​កម្រៃ​សេវា

ប្រភេទ​ទី1 0.05 ដុល្លារ​ ក្នុងការ​ជូន​ដំណឹង​ម្តង​
ប្រភេទ​ទី​2 1 ដុល្លារ សម្រាប់​ការជូន​ដំណឹង​គ្មាន​ដែន​កំណត់

 

 

I. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុង​ស្រុក

1. ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឆ្លង​ធនាគារ​

ប្រភេទ ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ​)
ផ្ទេរ​ចូល​ PPCBank ពីធនាគារផ្សេងក្នុងស្រុក​ គ្រប់ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ទាំង​អស់​ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរទៅ​កាន់​ធនាគារផ្សេង​ក្នុង​ស្រុក​ 2,000 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ
> 2,000 ដុល្លារ​ 0.1% នៃ​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ញើរ​

2. ផ្ទេរប្រាក់​ក្នុង​ធនាគារ​តែមួយ

    ផ្ទេរប្រាក់រ​វាង​ធនាគារ​ PPCBank (គណនី ទៅគណនី និង​សាច់ប្រាក់ សែក ទៅគណនី នៅបញ្ជរសេវា)

ប្រភេទ ចំនួន​ (ដុល្លារ​) កម្រៃសេវា (ដុល្លារ)
Surround Phnom Penh រាល់ចំនួន​ទឹក​  ឥតគិតថ្លៃ​ (រួមទាំង សាខា​ខេត្ត​កណ្តាល​)
រាជធានី​ភ្នំពេញ​/ខេត្ត ទៅ​ ខេត្ត 30,000 ឥតគិតថ្លៃ
> 30,000 0.1% នៃ​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​ផ្ទេរ​

3. សេវាផ្ទេរប្រាក់​តាម RFT

ការផេ្ទរប្រាក់រៀល  
ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល)
0 – 4,000,000 3,000
< 4,000,000 – 20,000,000 6,000
< 20,000,000 – 40,000,000 9,000
< 40,000,000 – 100,000,000 12,000
< 100,000,000 – 200,000,000 15,000
ការផ្ទេរជាប្រាក់ដុល្លារ  
ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល)
0 – 1,000 0.76
< 1,000 – 5,000 1.51
< 5,000 – 10,000 2.31
< 10,000 – 25,000 3.06
< 25,000 – 50,000 3.81

4. សេវាទូទាត់​រហ័ស

ប្រភេទ ចំនួន (រៀល) កម្រៃ (រៀល)
ផ្ទេរចូល អតិបរមា 40លានរៀល ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរចេញ 0 – 4លានរៀល 4,000​រៀល
4,000,001 – 20លានរៀល 8,000រៀល
20,000,001 – 40លានរៀល 12,000រៀល

5. សេវាផ្ទេរប្រាក់​តាម​Wing

  • សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុន Wing ធ្វើឡើងតាមរយៈ កម្មវិធីសេវាធនាគារតាមទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ PPCBank កម្មវិធី smartBiz សេវាកម្មរបស់យើងគឺ៖
​ប្រភេទ​នៃ​​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​ ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ ​ថ្លៃ​សេវា​អ្នក​ផ្ញើ (​ធនាគារ PPCBank) ថ្លៃ​សេវា​អ្នកទទួល​
(​ក្រុមហ៊ុន Wing)
​ប្រាក់​ដុល្លារ​
​សេវា​ដក​ប្រាក់​ (​តាម​លេខ​ទូរ​សព្ទ​) 0 ដុល្លារ – 500.00 ដុល្លារ​ 0.5 ដុល្លារ​ 2.5 ដុល្លារ​
500.01 ដុល្លារ – 1,000.00 ដុល្លារ​ 0.5 ដុល្លារ​ 5.0 ដុល្លារ​
​ផ្ទេរ​ទៅ​គណនី​ 0 ដុល្លារ – 500.49 ដុល្លារ​ 0.5 ដុល្លារ​ 2.5 ដុល្លារ
500.50 ដុល្លារ – 2,500 ដុល្លារ​ 1.0 ដុល្លារ​ 2.5 ដុល្លារ​​
ប្រាក់រៀល
​សេវា​ដក​ប្រាក់​ (​តាម​លេខ​ទូរ​សព្ទ​) 0 រៀល – 2,000,000 រៀល​ 2,000 រៀល​ 10,000 រៀល​
2,000,100 រៀល – 4,000,000 រៀល​ 20,000 រៀល​ 20,000 រៀល​
​ផ្ទេរ​ទៅ​គណនី​ 0 រៀល – 2,001,900 រៀល​ 2,000 រៀល​ 10,000 រៀល​
2,002,000 រៀល – 10,000,000 រៀល​ 4,000 រៀល​ 14,000 រៀល​
  • សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទៅ Wing ដែលធ្វើឡើងនៅសាខាធនាគារ PPCBank សេវាកម្មរបស់យើងគឺ៖
​ប្រភេទ​នៃ​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ ​ថ្លៃ​សេវា​អ្នក​ផ្ញើ (​ធនាគារ PPCBank) ​ថ្លៃ​សេវា​អ្នកទទួល (​ក្រុមហ៊ុន Wing)
​ប្រាក់​ដុល្លារ​
​សេវា​ដក​ប្រាក់​(​តាម​លេខ​ទូរ​សព្ទ​) 0 ដុល្លារ – 500.00 ដុល្លារ​ 1.0 ដុល្លារ 2.5 ដុល្លារ​
500.01 ដុល្លារ – 1,000.00 ដុល្លារ​ 1.0 ដុល្លារ​ 5.0 ដុល្លារ​
​ផ្ទេរ​ទៅ​គណនី​ 0 ដុល្លារ – 500.49 ដុល្លារ​ 1.0 ដុល្លារ​ 2.5 ដុល្លារ​
  500.50 ដុល្លារ – 2,500 ដុល្លារ​ 1.5 ដុល្លារ​ 3.5 ដុល្លារ​
​ប្រាក់រៀល
​សេវា​ដកយក​ប្រាក់​ 0 រៀល – 2,000,000 រៀល​ 4,000 រៀល​ 10,000 រៀល​
2,000,100 រៀល – 4,000,000 រៀល​ 4,000 រៀល​ 20,000 រៀល​
​ផ្ទេរ​ទៅ​គណនី​ 0 រៀល – 2,001,900 រៀល​ 4,000 រៀល​ 10,000 រៀល​
2,002,000 រៀល – 10,000,000 រៀល​ 6,000 រៀល​ 14,000 រៀល​
  • សម្រាប់ការផ្ទេរពីគណនីវីងតាមរយៈ Wing Money App ទៅគណនីPPCBank
ចំនួនទឹកប្រាក់ ថ្លៃសេវាអ្នកផ្ញើ (Wing)
ប្រាក់ដុល្លារ  
0ដុល្លារ – 500.49ដុល្លារ 2.00ដុល្លារ
500.50 ដុល្លារ – 2,500ដុល្លារ 3.00ដុល្លារ
ប្រាក់រៀល  
0 រៀល — 2,001,960 រៀល 8,00 រៀល
2,002,000 រៀល —10,000,000 រៀល 2,000រៀល

II. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

1. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធSWIFT 

ប្រភេទ​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​  កម្រៃជ់ើង​សារ​  ថ្ងៃ​បណ្ណាញ​
ផ្ទេរប្រាក់​ចូល​ក្នុង​ប្រទេស​ (មកកាន់​ PPCBank) គ្រប់ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ទាំង​អស់​ 0.07% នៃទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​ទទួល​ (អតិបរមា​10ដុល្លារ​)
ផ្ទេរប្រាក់​ទៅ​ប្រទេស​ពី PPCBank ≤ 1,000 ដុល្លារ​ 5 ដុល្លារ​ 15 ដុល្លារ​
≤USD 10,000 10 ដុល្លារ​
> USD 10,000 0.12% នៃ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​

ការលើកលែង​ថ្លៃ​ចំណាយ​៖

· ថ្លៃ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​មកពី​ក្រៅប្រទេស (ITT) ពី​ធនាគារ JEONBUK BANK និង​ធនាគារ KWANGJU BANK

· ថ្លៃ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​មកពី​ក្រៅប្រទេស (ITT) សម្រាប់​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល (NGO) និង​សាសនទូត​

-> លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​៖ ការផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬ​លិខិតបញ្ជាក់​ដើម្បី​ធ្វើការ​បញ្ជាក់​អំពី​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ឬ​សា្ថ​ន​ទូត​

2. វ៉េសស្ទឺនយូញៀន 

ចំនួន​ទឹក​ (ដុល្លារ​) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ​)
0.01 to 100 15
101 to 200 22
201 to 300 29
301 – 400 34
401 to 500 41
501 to 625 46
625 to 750 47
751 to 1,000 52
1,001 to 1,500 66
1,501 to 1,750 77
1,751 to 2,000 90
2,001 to 2,500 110
2,501 to 3,000 130
3,001 to 3,500 150
3,501 to 4,000 170
4,001 to 4,500 190
4,501 to 5,000 210

បញ្ជាក់*: នៅប្រទេសមួយ​ចំនួន តំរូវអោយ​បង់​ប្រាក់​ 1 ដុល្លារ បន្ថែម​ទៀត

 

គម្រៃពិសេស 

ប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសហ្វីលីពីន
Amount (USD) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ)
0.01 to 300 5 0.01 to 400 10
301 to 500 8 401 to 500 15
501 to 1,000 10 501 to 800 20
1,001 to 2,000 21 801 to 1,000 30
2,001 to 4,000 26 1,001 to 2,000 41
4,001 to 5,000 31 2,001 to 5,000 81
ប្រទេសចិន  
ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ​)
0,01 to 3,000 12.80
3,001 to 5,000 22

2. វ៉េសស្ទឺនយូញៀន 

ចំនួន​ទឹក​ (ដុល្លារ​) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ​)
0.01 to 100 15
101 to 200 22
201 to 300 29
301 – 400 34
401 to 500 41
501 to 625 46
625 to 750 47
751 to 1,000 52
1,001 to 1,500 66
1,501 to 1,750 77
1,751 to 2,000 90
2,001 to 2,500 110
2,501 to 3,000 130
3,001 to 3,500 150
3,501 to 4,000 170
4,001 to 4,500 190
4,501 to 5,000 210

បញ្ជាក់*: នៅប្រទេសមួយ​ចំនួន តំរូវអោយ​បង់​ប្រាក់​ 1 ដុល្លារ បន្ថែម​ទៀត

 

គម្រៃពិសេស 

ប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសហ្វីលីពីន
Amount (USD) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ)
0.01 to 300 5 0.01 to 400 10
301 to 500 8 401 to 500 15
501 to 1,000 10 501 to 800 20
1,001 to 2,000 21 801 to 1,000 30
2,001 to 4,000 26 1,001 to 2,000 41
4,001 to 5,000 31 2,001 to 5,000 81
ប្រទេសចិន  
ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ​)
0,01 to 3,000 12.80
3,001 to 5,000 22
"]