loader image

Language:

Language:

Language:

របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ

Home - របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយ​ការ​ណ៏​លទ្ធផល​សម្រាប់​ការិយបរិច្ឆេទ​ដែល​បានបញ្ចប់​ថ្ងៃទី​31​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​2019

 

 

2019 US$

(IFRS)

2018 US$

(IFRS)

ចំណូល​ពី​ការប្រាក់​ 59,845,949 50,815,931
​ចំណាយ​លើ​ការប្រាក់​ (21,279,111) (18,387,417)
ចំណូល​ពី​ការ​ប្រាក់សុទ្ធ​ 38,566,838 32,428,514
ចំណូល​ពី​ថ្លៃឈ្នួល និង​កម្រៃជើងសា​ 2,877,911 2,877,911
ចំណាយ​លើ​ថ្លៃឈ្នួល និង​កម្រៃជើងសា​ (703,989) 377,074)
​ចំណូល​សុទ្ធ​ពី​ថ្លៃឈ្នួល និង​កម្រៃជើងសា​ 2,173,922 2,314,359
​ចំណូល​ផ្សេងៗ​ 180,195 790,170
សរុប​ចំណេញ​សុទ្ធ​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ 40,920,955 35,533,043
​ចំណាយ​ទូទៅ និងរ​ដ្ធ​បាល​ (18,804,360) (15,168,024)
​សំ​វិធាន​ធន​លើ​ឥណទាន និង​បុរេប្រទាន​អាក្រក់ និង​ជាប់​សង្ស័យ​ (685,939) (113,074)
​ប្រាក់ចំណេញ​មុន​ដកព​ន្ធ​ 21,430,656 20,478,093
​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​ (4,647,590) (4,273,189)
​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​សម្រាប់​ការិយបរិច្ឆេទ​ 16,783,066 16,204,904

របាយ​ការ​ណ៏​លទ្ធផល​សម្រាប់​ការិយបរិច្ឆេទ​ដែល​បានបញ្ចប់​ថ្ងៃទី​31​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​2019

 

 

2019 US$

(IFRS)

2018 US$

(IFRS)

សាច់ប្រាក់​ក្នុង​ដៃ​ 35,393,946 33,081,402
 សមតុល្យ​នៅ​ធនាគារកណ្ដាល​ 176,936,634 108,199,727
​សមតុល្យ​នៅ​ធនាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេងៗ​ 36,800,649 85,240,731
 ឥណទាន​អតិថិជន​ 648,753,833 542,156,382
 ​ទ្រព្យសកម្ម​ផ្សេងៗ​ 4,287,783 2,955,423
ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ​ 15,905,545 15,401,837
​ទ្រព្យសកម្ម​អរូបី​ 8,451,311 4,676,984
ទ្រព្យសកម្ម​អរូបី​ 500,163 322,609
 មូលបត្រវិនិយោគ 3,178,194 174,142
សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម 6,078,035 6,514,868
​ទ្រព្យសកម្ម​សរុប​ 936,286,093 798,724,105

បំណុល និង​មូលធន​បំណុល​

 

​បំណុល​ 2019 US$ 2018 US$
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន​ 646,275,606 596,972,443
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគា​រ​ផ្សេងៗ​ 64,182,658 43,553,197
​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ​ត្រូវ​បង់​ 4,412,840 3,697,966
​បំណុល​ផ្សេងៗ​ 3,634,390 1,640,046
កម្ចីរយៈពេលខ្លី 52,198,004 2,978,067
អនុបំណុល 20,037,128 20,003,781
បំណុលភតិសន្យា 6,743,741 6,843,788
កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៏បុគ្គលិក 302,243 318,400
 បំណុលសរុប 797,786,610 676,007,688

 

មូលធន 2019 US$ 2018 US$
ដើមទុន 80,000,000 80,000,000
ទុនបំរុងផ្សេងៗ 8,252,811 8,200,983
ចំណេញរក្សាទុក 50,246,672 34,515,434
មូលធនសរុប 138,499,483 122,716,417
 បំណុល និងមូលធនសរុប 936,286,093 798,724,105

សេចក្ដី​សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណេញ​ក្រោយ​ពេល​បង់​ពន្ធ(គិត​ជាពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក)​

ចំណាំ*ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការចំណាយសំណងចំនួន ២,៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ ដោយមិនរាប់បញ្ចូល ៤,៤ លានដុល្លារក្នុងការចំណាយលើរបស់របរ។

ចំណូល​ដុល (គិត​ជាពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក)​

ទ្រព្យសកម្មសរុប (គិត​ជាពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក)​

មូល​ធនភាគទុនិក(គិត​ជាពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក)​

សមតុល្យឥណទាន និង​បុរេប្រទាន​(គិត​ជាពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក)​

ប្រាក់បញ្ញើសរុប​(គិត​ជាពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក)​

ទ្រព្យសកម្មសរុបខែធ្នូ​2019/$936លានដុល្លារ (C-IFRS)

បំណុល​ និង​មូល​ធន​សរុបខែធ្នូ2020
(មូលធនភាគហ៊ុនិក $138 លានដុល្លារ | ដើមទុន​$80 លានដុល្លារ) (C-IFRS)

របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ

"]