loader image

Language:

Language:

Language:

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

Home - ធនាគារសម្រាប់អាជីកម្ម - សេវាផ្ទេរប្រាក់ - សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

សេវា ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

​យើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់លោក​អ្នក​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា កាន់​តែមាន​ភាពងាយស្រួល​។​

​សេវា​ផ្ទេរប្រាក់​ក្នុងស្រុក (​ប្រាក់​ដុល្លារ​)

ជាមួយ​សេវាផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុង​ស្រុក​រប់ស​យើង លោក​អ្នកអាច​​ទទួល​យក​បទពិសោធន៍​​នៃ​ការ​បំរើ​សវាកម្ ម​ប្រក​​​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និង​មាន​សុវត្ថិភាព រួម​ជាមួយ​នឹង​កម្រៃ​សមរម្យ។ ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មានបំណង​ផ្ទេរប្រាក់​តាម​ធនាគារ PPCBank ទៅកាន់​ធនាគារ​មួយ​ផ្សេងទៀត​នៅក្នុង​ស្រុក យើង​អាច​សម្រួល​ដល់​កិច្ចដំណើរការ​នេះ​បាន​។​

​សូម​ទូរ​សព្ទ​មក​យើង​តាម​លេខ (855) 23-909-909 ឬ​មកកាន់​សាខា​ណាមួយ​របស់​ធនាគារ PPCBank ​ដើម្បី​ធ្វើការ​ស្វែងយល់​បន្ថែម​។​

#easybanking

 

កម្រៃសេវា

ផ្ញើរ​ប្រាក់​ឆ្លង​ធនាគារ​ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ (ដុល្លារ) កម្រៃ​ (ដុល្លារ​)
ផ្ទេរ​ប្រាក់​ចូល​ PPCBank ពីធនាគារផ្សេងក្នុងស្រុក គ្រប់​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ ឥត​គិត​ថ្លៃ​
ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​កាន់​ធនាគារ​ក្នុង​ស្រុក​ 2,000 ដុល្លារ​ 2
> 2000 ដុល្លារ​ 0.1% នៃ​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​

 

ផ្ទេរប្រាក់​ឆ្លង​សាខា​​របស់​ធនាគារ PPCBank  ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) កម្រៃសេវា (ដុល្លារ)
ផ្ទេរប្រាក់​កាន់​គ្រប់​សាខា​ទាំង​អស់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា < 30,000 ដុល្លារ ឥតគិតថ្លៃ
ពីសាខាក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ទៅសាខានៅ​តាម​ខេត្ត > ​30,000 ដុល្លារ 0,1% នៃ​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​
ពីសាខានៅ​តាម​ខេត្ត ទៅកាន់​សាខាក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ  > 30,000 ដុល្លារ 0,1% នៃ​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​
ពីសាខានៅ​តាម​ខេត្ត ទៅកាន់​សាខាតាម​ខេត្តផ្សេង​ទៀត  > 30,000 ដុល្លារ 0,1% នៃ​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ​

 

"]