loader image

Language:

Language:

Language:

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

សេវា​ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម ដើរតួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ការជួយ​ដល់​ពាណិជ្ជករ​ក្នុងការ​ធ្វើ​ជំនួញ​ពី​ប្រទេសមួយ​ទៅ​ប្រទេស​មួយទៀត​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​។

សេវាកម្ម​ទាំងអស់នេះ គឺជា​វិធី​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត​ក្នុង​ការធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ក្នុង​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​។​

សេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត POS

ការរក្សាជំនួញរបស់អ្នកឱ្យទាន់សម័យគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់ !

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆូតកាតអាចជួយសម្រួលដំំណើរការគិតប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្ម របស់អ្នកនិងអតិថិជនរបស់អ្នក ។

សេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ PPCBank មានល្បឿនលឿនសុវត្ថិភាពនិងមានភាពងាយស្រួល ។

"]