loader image

Language:

Language:

Language:

ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

Home - អំពីធនាគារ PPCBANK - ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

ព័ត៌មាន សាជីវកម្ម

ឈ្មោះធនាគារ៖ ធនាគារភីភីស៊ីប៊ែង
កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើត៖ ថ្ងៃទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2008
ចុះបញ្ជីលេខ៖ 00015794
ដើមទុនដែលបានបង់រួច៖ 92 លានដុល្លារអាមេរិក
ចំនួនបុគ្គលិក៖ 488នាក់ (គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020)
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លោក យឹម យ៉ុង តៀក (Yim Yong Taick) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក ហូ រីយ៉ន ()សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (អភិបាល)
លោក ស៊ីម សាំង តុន (Sim Sang Ton) សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (អភិបាល)
លោក ផាក ចុង តេ (Park Chong Tae) អភិបាលឯករាជ្យ
លោក លី មីយ៉ុងសាង (Lee Myungsang) អភិបាលឯករាជ្យ
"]